کمتر می بینم مدعیان...

🔶کمتر می بینم مدعیان برای دفاع از انقلاب آبرو خرج کنند؛ بیشتر می بینم از برنامه ها و مناسبتها و شعائر اسلامی برخی در تلاشند برای خود آبرو و وجهات کسب کنند‼️
هر چند ظاهرش عکس ماجرا را نشان میدهد...
جوان مومن و انقلابی باید بداند که از خودگذشتگی در میدان دفاع از باورها هم یک تکلیف جدیست؛باید از راحتی ، آبرو ، زندگی و خیلی از محبوبیت های ظاهری گذشت تا بتوان از باور به اسلام؛ باور به کارآمدی نظام اسلامی و باور به امکان تداوم نظام اسلامی دفاع کرد و آنرا هم تحقق بخشید.
جاذبه و دافعه امیرالمومنین یک الگوی تمام عیار است؛جذب حداکثری و دفع حداقلی هم دستور رهبر معظم انقلاب است.