انقلابی آن نیست که با شعارهای تند بخواهد انقلابی‌گری خود را بر دیگران تحمیل کند.
انقلابی آن است که احتیاجی به تصدیق کسی ندارد.

 شهید عارف، دکتر مصطفی چمران

 شهید ابراهیم همت در اوج تخریب ها و تهمت هایی که به ایشان روا میداشتند بیان فرمودند: 

زمان بازرگان به من بر چسب چریک فدایی را زدند، زمان بنی صدر بر چسب منافق! هر قدمی که در راه خدا و بندگان مستضعف او برداشتیم بر چسب بارانمان کردند، حالا روزی ده بر چسب دشت میکنیم، اما عزیزان من دلسرد نشوید، حاشا که بچه بسیجی میدان را خالی کند...