پشت کانال کی نشسته؟

دخترکی زیبا؟

عاشقی دل خسته؟

فرشته ای از جنس بلور؟

او که در باغ سبز نجات را سند میکند

پشت این کانال کی نشسته؟

خوبه گاهی فکر کنیم ؛ او که مرا به تجمع و شعار و اغتشاش فرامیخواند و آدرس میدهد کیست؟

آدمی که در خانه خود برای پیدا کردن یک قرص نان از مادرش میپرسد نان در کدام پستو هست

آیا نباید از کسی که ممکنست تمام هستی اجتماعی و فردی و آینده من و جامعه را دچار خدشه کند بپرسیم تو کیستی؟پشت این کانال؟

روانها و عقلها و قلبها مورد هجوم صفر و یک هایی هست که نمیدانیم پشت کانال کیست؟ فرشته نجات؟ یا اهریمنی بد ذات خوش آب و رنگ پرفریب؟

همه ما مثل همه مردم جهان رفتن بسمت کمال و پیشرفت را دوست داریم

همه ما از فقر و فساد و تبعیض و ناکارآمدی و اشتباه برخی مسئولین مثل همه جای جهان اعتراض داریم...

اما کشوری که چهل سال پیش با انقلاب مردمش؛ اکنون گل سرسبد عزت و افتخار و اقتدار خاورمیانه است و حرف اول سیاسی و اقتدار را میزند

باید با ارتجاع به عصر بی قانونی و توحش و مزاحمت و تخریب دارائی ها همین مردم بنشیند؟

هنوز چند ماه از انتخابات نگذشته 41 میلیون نفر از کل جمعیت ایران عقلشان این بود که از مسیر قانون خواسته های خود را بیان کنند

و حالا معدود افرادی در کوشه و کنار کشور چندساعت شبانه نظم و امنیت را بهم بریزند و سبب خوشحالی دشمنان بشوند

کار درست میشود آیا؟

منافقین که سال60با اسلحه در خیابانهای و شهرهای مختلف کشور از امل و پاوه  و گنبد و سیاهکل و تهران و غیره خون ریختن به کجا فرار کردند؟

سال 78 است عده ای فریب خورده که بعدها با جرج بوش عکس یادگاری گرفتند! به کجا رسیدند؟

سال88 که ان همه آشوب با توهم تقلب شد و مثلا جریان لیدری هایی از جنس فتنه داشتند به کجا رسید؟

حالا اما 96 این جریان که نه لیدر جناحی و شخصیت سیاسی و هنری و فرهنگی در پیشانی ندارد و از روز اول خشونت و توحش و شعارهای ساختار شکنانه میدهد به کجا میرسد؟

کسی شک دارد که عاقبت این برهم زدن نظم در حد کوچک فقط دشمنان را در تحریم هایشان مصمم تر میکند همان کاری که گناه نابخشودنی سران فتنه بود که سبب امید دشمنان در فشار به ملت ایران شدند؟!

پشت کانالهای تلگرامی که ساعت قرار اغتشاش میدهد؛ شیطان نشسته...در مسیر جهنم گام بر نداریم....