💠⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️💠
⁉️مالزی و پیشرفت!‼️
#جواد_شفیعی_ثابت

در بسیاری از مراکز علمی و سیاسی ایران طی دو دهه اخیر درباره توسعه مالزی حرف زده شده اما حقیقت پنهان این توسعه چیست؟
خیلی اتفاقی در جستجوی نام مهاتیر محمد معمار این توسعه در مالزی به یک مصاحبه با وی رسیدم؛ نکات جالبی از دل اخرین سوال آن در می آید که اشاره خواهم کرد.
🔻🔻🔻🔻🔻
🔸ماهاتیر محمد که معمار توسعه مالزی نام گرفته در گفت و گو با شماره نوروزی سال92هفته نامه «تجارت فردا» از اقدامات خود در دوران زعامتش بر مالزی می گوید؛ اینکه چگونه مالزی را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داد.

❓❓سوال: همان طور که خود می دانید دو، سه سالی است آمریکا و بعداً اتحادیه اروپا برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود از ابزار تحریم علیه ایران استفاده می کنند. آیا استفاده از این گزینه برای اهداف سیاسی از نظر شما درست است؟
❗️❗️🔆پاسخ ماهاتیرمحمد🔰🔰🔰
❇️من همیشه مخالفت های خود را با اعمال تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران اعلام کرده ام. در مورد تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تاکید داشته ام از آنجا که این تحریم ها از سوی سازمان ملل وضع نشده غیرقانونی است.
❓ آمریکا تلاش کرده با استفاده از قدرت های اقتصادی و نظامی خود دیگر کشورهای جهان را به پیروی از تحریم های خود مجبور کند و در این میان حتی مالزی نیز تحت فشار قرار گرفته است به طوری که ما نیز چارهای جز پیروی از این تحریم ها نداریم. ❗️
آمریکا تحت تاثیر اسرائیل بوده و این تحریم ها کار اسرائیل است. ‼️
به همین رو از بین بردن آنها نیز امری دشوار است. ‼️
🔻مالزی باید از این تحریم ها پیروی کند زیرا آنها تهدید کرده اند که مناسبات تجاری خود با ما را قطع خواهند کرد، آنها همچنین تهدید کرده اند مبادلات مالی ما را نیز متوقف خواهند کرد و بانک هایمان را تحت فشار قرار خواهند داد.
🔺ما تجارت زیادی با آمریکا و اروپا داریم و اگر آنها بانک های ما را ببندند و یا مبادلات مالی ما را متوقف کنند اقتصاد ما به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.⁉️‼️
 تمامی کشورها مجبور به تبعیت از تحریمها هستند.⁉️‼️
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

شاید نیاز به تحلیل و تفسیر و موشکافی این سخنان و عمق فاجعه به اصطلاح توسعه این کشور به اصطلاح مسلمان نباشد؛همین که هرجا علامت تعجب و سوال است ماهم کمی فکر کنیم؛آنگاه نتایج بهتری خواهیم گرفت.

🔻🔸🔴اما حسب ضرورت چند نکته:
🔸1-وابستگی شدید؛آنهم مبتنی بر اقتصاد و غرب؛سبب شکنندگی خواهد بود تاجایی که حتی برای عقیده خود که مبنای آزادی و آزادگی فرد و ملت است هم ارزش قائل نیستی(ماهاتیر میگوید مخالف تحریم ایران بوده ،اما چون مالزی ضعیف است؛پس ماهم مجبور به تبعیت هستیم!)
🔸2-اینکه نام مسلمانی را یدک بکشی و در عمل تابع و مقهور ظلم باشی و حتی آزادی عقیده ات را هم از دست بدهی؛هیچ پیشرفت پایداری را برای ملتت به ارمغان نمی آورد؛حتی اگر بلندترین برجها را داشته باشی ؛چرا که ملتی تهی از عقیده؛مخرب زندگی خواهد بود
🔸3-اما درس این گفتار برای ملت ما باید این باشد که دولتمردان و مسئولین و شیوه ای را برگزینیم که؛ اتکا به قدرت درونزای ملت ایران اسلامی را اولویت برنامه ریزی پیشرفت قرار دهد  تعامل با همه دنیا را فقط تا مرز حفظ کرامت و آزادی و استقلال کشور پذیرا باشند و بدانیم در جغرافیای مهم منطقه پیرامون ایران اسلامی؛توجه به هویت ملی و ایرانی و اسلامی و استقلال سیاسی و تکیه بر داشته ها رمز تداوم پیشرفت است وگرنه همه چیز چون حبابها و سرابهایی بنام توسعه ما را معطل میکنند.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻
#یادداشت
🆔 @javadshafieisabet