نظامی که پیغمبر ساخت هفت شاخص مهمتر از بقیه بود:

1-ایمان و معنویت: دادن اعتقاد و اندیشه درست به افراد

2-قسط و عدل: رساندن هر حقی به حقدار بدون هیچ ملاحظه ای

3-علم و معرفت: در نظام نبوی پایه همه چیز دانستن و شناختن و آگاهی و بیداری و قدرت تشخیص مردم است

4-صف و اخوت: در نظام نبوی درگیری بر اساس منفعت شخصی و خرافی رد شده است و فضا همدلی باید حاکم باشد.

5-صلاح اخلاقی و رفتاری: روی یکایک افراد کار تربیتی و انسان سازی صورت میپذیرد

6-اقتدار و عزت: جامعه نبوی عزیز و مقتدر و تصمیم گیرستصلاح خودراشناخت برای تامین آن تلاش وکارخودراپیش میبرد

7-کار و حرکت و پیشرفت دائمی: توقف وجود ندارد کار با شادی بدون کسلی نشاط آور مستمر.

 

ایجاد چنین نظامی به دو پایه احتیاج دارد:

الف)باید عقاید و اندیشه های صحیحی وجود داشته باشد و باید تفهیم و تعلیم کرد

ب)ستونهای انسانی  پرورش مدیران لایق انسانهای شجاع با معرفت که نیاز به انسان سازی دارد.

 

برای به سامان رسیدن کار سه مرحله وجود داشت که در عرض هم قرار داشت

1-شالوده ریزی نظام

2-حراست از نظام

3-تکمیل و سازندگی

 

سه خصوصیتی که سبب ضربه خوردن در جنگ احد شد= سوره مبارکه آل عمران 152

1-تنازعتم فی الامر- با همدیگر اختلاف کردید

2-فشلتم- سست شدید آن شور و حماسه را از دست دادید

3-عصیتم- از فرمان رهبر و پیغمبر اجتناب کرده عصیان کردید

=================================

فیش برداری از کتاب انسان 250 ساله