سید اسماعیل سیرت نیا

ای شهید ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود نشسته ای دستی برآر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را هم با خود ببر


سید جان18 مرداد 94 گلزار شهدا آخرین دیدار ما شد و حالا باید دوباره در کنار مزار دیگر شهیدان در حسرت مرام و راه و ایمان و شجاعت و ایثار تو خجالت زده باشم...