دختر شهید و پدر شهید عبدالله باقری
فرزند بیست روزه شهید مدافع حرم از رشت؛ شهید طاهرنیا