برای حفظ امنیت کل شهروندان نظام مقدس جمهوری ایران

برای تداوم پیشرفت مدبرانه نظام مقدس جمهوری اسلامی

برای بهبود فضای اقتصادی و حفظ دارائیهای مادی و معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی

برای زندگی و سعادت و آسایش و آرامش مردم ایران اسلامی

برای حفظ روحیه استقلال و غرور ملی و پاسداشت صدها هزار شهید مسیر تعالی و پیشرفت کشور

برای افزایش همدلی میان دولت و ملت و لبیک به ندای مقتدرانه و بحق امام امت

برای آنکه ضعیف نشویم برای آنکه دشمن تمام دارائیهای ما را به یغما نبرد برای آنکه ناموس ما از شر استکبار و ایادی آنها محفوظ بماند

برای آنکه هنوز امید تحصیل و پیشرفت علمی در دختران و پسران ایران اسلامی زنده بماند

برای آینده روشن و پر امید و انگیزه فرزندانمان که دنبال علم و پیشرفت دهه های آینده ایران اسلامی هستند

برای آنکه دستمان هیچ گاه در برابر دشمنان از آمریکا و اسرائیل تا داعش و منافقین خالی نماند

برای افزایش قدرت درونزای نظام و تداوم قدرت ملی در چشم انداز بیست ساله و بالندگی ایران اسلامی عزیز


ما هم ؛ همه با هم   اجازه نمی دهیم

جوادشفیعی ثابت

پی نوشت:

لینکها و نظرات و پیامها و یادداشتهای همدلانه همه ما ؛ پشتوانه تیم مذاکره کننده برای پافشاری بر حق ملت ایران عزیز؛ در استیفاء حقوق همه جانبه ملت خواهد بود