رهبرمعظم انقلاب: دفاع مقدس نشان داد یک ملت در سایه حسن ظن به خدا میتواند از همه گذرگاههای دشوار عبور کند / بعضی میخواهند آن دوران و جهتگیری ها و جهتگیری های امام را "تخطئه" کنند چون میدانند فراموش نشدنی است و تاثیرات بزرگی داردتوضیحات: غروب شلمچه-ششم فروردین93-جوادشفیعی ثابت