مبانى و ارزشهاى انقلاب، باید به‌شکل صریح و شفّاف مورد تکیه قرار بگیرد. راز ماندگارى نظام جمهورى اسلامى بر ریل انقلاب و بر خطوط اصلى امام بزرگوار، همین صراحت بوده است. مواضع جمهورى اسلامى در مقابل مخالفان، در مقابل دوستان، در مقابل دشمنان، باید مواضع شفّافى باشد. تاکتیک‌ها و شیوه‌هاى کار را میتوانند عوض کنند، امّا اصول، همچنان مستحکم باید بماند؛ این راز استحکام انقلاب و راز پیشرفت کشور است.

۹۲/۱۱/۱۹